Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi

naší společností:
Sonnentor s.r.o., se sídlem Příhon 943, 696 15 Čejkovice
IČ: 46342958
DIČ: CZ46342958
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5285
adresa pro doručování: Sonnentor s.r.o., Příhon 943, 696 15 Čejkovice
telefonní číslo: +420 518 362 687
kontaktní e-mail: sonnentor@sonnentor.cz

jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, případně e–mailem nebo jiným ujednaným způsobem.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné individuálně sjednat na základě dohody smluvních stran. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.
 4. Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je nutné, aby se kupující registroval do objednávkového systému na webovém rozhraní, aby odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e–mailu nebo jiným ujednaným způsobem není registrace dle předchozí věty nutná.
 2. Kupující je prodávajícímu povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku a případně též osvědčením o registraci plátce daně z přidané hodnoty na kontaktní e–mail prodávajícího.
 3. Registraci do objednávkového systému provádí prodávající na základě žádosti podnikatele, kterou zašle na kontaktní e–mail prodávajícího. Pro dokončení registrace je nutné, aby registraci schválil prodávající. Prodávající je oprávněn vyžádat si dodatečné údaje o činnosti podnikatele, který o registraci žádá. Prodávající není povinen registraci schválit, přičemž důvody neschválení není povinen sdělovat. V případě, že je registrace schválena, je kupujícímu zpřístupněn uživatelský účet, jehož prostřednictvím lze podávat objednávky; přístupové údaje zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e–mailu. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího i bez udání důvodu, zejména pak v případě, že kupující přestane splňovat podmínky pro registraci (zejména pokud přestane být podnikatelem).
 4. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, případně jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí obsahovat zejména přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení či název společnosti, adresu pro doručování, telefonní číslo, e–mailovou adresu).
 5. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že je seznámený s platným ceníkem prodávajícího, a že s cenami podle něj souhlasí. Prodávající může ceny v ceníku změnit tak, že uveřejní nový ceník nebo aktualizuje stávající ceník.
 6. Objednávat je možné pouze celá obchodní balení.
 7. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.

3. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není–li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
 2. Prodávající může pro kupujícího zajistit přepravu zboží, případně pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 3. Ceny uvedené v ceníku prodávajícího zahrnují cenu dopravy při objednávce v ceně 3.000,– Kč bez DPH a výše. Při odběru do částky 3.000,– Kč bez DPH účtuje prodávající manipulační poplatek za dopravu ve výši 250,– Kč bez DPH.
 4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není–li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
 5. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
 6. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. Dále má prodávající v tomto případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,51 % z ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží.

4. Platební podmínky

 1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu zejména v hotovosti při zaslání zboží na dobírku. Po předchozí dohodě smluvních stran, zpravidla po 3 realizovaných objednávkách, má kupující dále možnost zaplatit kupní cenu za zboží jiným dohodnutým způsobem, zejména:
  - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
  - bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.
  Prodávající je oprávněn neumožnit platbu za zboží na základě faktury nebo zálohové faktury. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad – fakturu elektronickou formou. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu – faktury elektronickou formou.
 2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do čtrnácti dnů od vystavení faktury, není–li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Při nedodržení doby splatnosti peněžitých závazků z jednotlivých smluv nebo dle těchto obchodních podmínek je kupující povinen prodávajícímu uhradit úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
 5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) a v eurech (EUR).

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je–li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Po předchozí dohodě s prodávajícím a zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z ceny zboží může být kupujícímu umožněno odstoupit od smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je–li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Byl–li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
  • uchovávat jako důvěrné;
  • • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou, která odkazuje na tyto obchodní podmínky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost Městského soudu v Brně, případně Krajského soudu v Brně jako soudu prvního stupně k projednávání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených touto smlouvou.
 3. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Kupujícím, se kterým má prodávající uzavřené rámcovou smlouvu a/nebo obdobné ujednání, jehož předmětem je opětující plnění, zašle prodávající nové znění prostřednictvím e-mailu. Nové znění podmínek je vůči kupujícím uvedeným v předchozí větě účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení nových podmínek. Takoví kupující mají pak právo z důvodu jednostranné změny podmínek příslušnou rámcovou smlouvu vypovědět, a to 7 dnů od oznámení příslušné změny podmínek. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. Ve všech ostatních případech nabývají tyto všeobecné obchodní podmínky účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího

V Čejkovicích dne 11. září 2021.

Věnujte prosím také pozornost Zásadám ochrany osobních údajů, které najdete na našich stránkách pod odkazem:
https://www.cajnamiru.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
nebo vám je na vyžádání zašleme e–mailem.